Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κεντρική Μακεδονία Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Βορείου Αιγαίου Ιονίων νήσων Στέρεας Ελλάδας Αττικής Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Αττικής
ela2net

    withShadow('Περιφέρεια/Νομός');"; break; case "EN": echo ""; break; case "DE": echo ""; break; }?>
      
  
Records - of
NOW() "; if (isset($_GET["categs"]) && $_GET["categs"]!= "" && $_GET["categs"] != 0) { $cond = " where kefalaio = ".$_GET["categs"]; } if (isset($perif) && $perif != "" && $perif != 0) { if ($cond == "") { $cond = " where peri_id = ".$perif; } else { $cond .= " and peri_id = ".$perif; } } if (isset($nomos) && $nomos != "" && $nomos != 0) { if ($cond == "") { $cond = " where nomo_id = ".$nomos; } else { $cond .= " and nomo_id = ".$nomos; } } //zapros //echo "select * from ".$db_prefix."hot_offers ".$cond." limit $lpos_tit1,$on_page"; $find_odigo_item = mysql_query("select * from ".$db_prefix."hot_offers ".$cond) or die(mysql_error()); $abc = mysql_num_rows($find_odigo_item); $item_query = mysql_query("select * from ".$db_prefix."hot_offers ".$cond." limit $lpos_tit1,$on_page") or die(mysql_error()); $i = 0; while ($item = mysql_fetch_array($item_query)){ $id = $item['id']; $in_date = $item['in_date']; $out_date = $item['out_date']; $adult_max = $item['adult_max']; $children_max = $item['children_max']; $room_type = $item['room_type']; $room_price = $item['room_price']; $discount = $item['discount']; $ret_price = $room_price - $room_price*$discount/100; $offer_exp_date = substr($item['offer_exp_date'], 0, 10); $offer_exp_hour = substr(substr($item['offer_exp_date'], -8), 0, 5); $offer_descr = $item['offer_descr']; $peri_id = $item['peri_id']; $peri_query = "SELECT peri_name_GR FROM ".$db_prefix."nav_perif where peri_id = ".$peri_id; $result = mysql_query($peri_query); $row = mysql_fetch_array($result); $peri_name = $row["peri_name_GR"]; $nomo_id = $item['nomo_id']; $nomo_query = "SELECT nomo_name_GR FROM ".$db_prefix."nav_nomos where nomo_id = ".$nomo_id; $result = mysql_query($nomo_query); $row = mysql_fetch_array($result); $nomo_name = $row["nomo_name_GR"]; $poli_id = $item['poli_id']; $polis_query = "SELECT poli_name_".$_SESSION["interface_lang"]." as poli_name FROM ".$db_prefix."nav_polis where id = ".$poli_id; $result = mysql_query($polis_query); $polis = mysql_fetch_array($result); $poli_name_GR = $polis['poli_name']; $id_hotel = $item["id_hotel"]; $hotel_query = "SELECT title_".$_SESSION["interface_lang"]." as title, address_".$_SESSION["interface_lang"]." as address, link, kefalaio FROM ".$db_prefix."odigos where id = ".$id_hotel; $result = mysql_query($hotel_query); $row = mysql_fetch_array($result); $title = $row["title"]; $address = $row['address']; $link = $row["link"]; $kefal = $row["kefalaio"]; $categ_query = "SELECT name_".$_SESSION["interface_lang"]." as categ_name FROM ".$db_prefix."kefalaia where id = ".$kefal; $result = mysql_query($categ_query); $row = mysql_fetch_array($result); $categ_name = $row["categ_name"]; //// id custom field $class_query = "SELECT idval FROM ".$db_prefix."ODIGOS_HOTEL_CLASS where id_odigos_item = ".$id_hotel; $result = mysql_query($class_query); $row = mysql_fetch_array($result); $id_val = $row["idval"]; /// title custom field $class_name_query = "SELECT name_en FROM ".$db_prefix."HOTEL_CLASS where id = ".$id_val; $result = mysql_query($class_name_query); $row = mysql_fetch_array($result); $class_name = $row["name_en"]; $j = $i + ($page_tit1-1)*$on_page + 1; if ($counter %2 ==0) $bgcolor="#EAEAEA"; else $bgcolor="#ffffff"; ?>

N

date"; break; case "DE": echo ""; break; }?>

ADDRESS"; break; case "DE": echo "HOTEL/
ADRESSE"; break; }?>

0%


,
στη σελίδα
Σελίδα από


*